Priprema se gradnja druge dionice autoputa – raspisan konkurs za idejni projekat

featured image

31. jan 2024. 19:13

Državno preduzeće Monteput raspisalo je javni poziv za izradu idejnog projekta za drugu dionicu autoputa Bar-Boljare, od Andrijevice do Boljara, dužine oko 50 kilometara.

Investitor projekta je Vlada, odnosno preduzeće Monteput. Kako je navedeno u pozivu, vrijednost te javne nabavke je pet miliona eura.

To je druga dionica autoputa koja će da se gradi, nakon što je ona od Podgorice do Kolašine (Smokovac-Mateševo) završena u julu 2022. godine. Izgradnja dionice duge 41 km trajala je sedam godina, koštala je skoro milijardu eura, a glavni izvođač je kineska kompanija China Road and Bridge Corporation (CRBC).

Dionica auto puta Smokovac-Mateševo, Foto: Monteput

U postupku javne nabavke mogu da učestvuju preduzeća koja su, između ostalog, izmirila sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa, posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt), minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta, kao i minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova.

„Pod istim poslovima podrazumijeva se usluga izrada idejnog projekta za autoputeve u dužini od minimalno 10 km ili glavnog projekta za autoputeve u dužini od minimalno 10 km. Pod sličnim poslovima podrazumijeva se usluga izrade idejnog projekta brze saobraćajnice u dužini od minimalno 10 km ili glavnog projekta brze saobraćajnice u dužini od minimalno 10 km“, piše u pozivu.

Ponuđač je dužan da dostavi i bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude od dva odsto procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i osam dana nakon isteka važenja ponude.

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci.

Rok izvršenja ugovora je 14 mjeseci od dana zaključenja ugovora. Rok za dostavljenje odobrenih geodetskih podloga, geologije i faze projekta „Definisanje trase“ je 7 mjeseci od dana zaključenja ugovora.

Ponude se se mogu dostavljati do 18. marta ove godine do 11 sati, kada će biti otvorene.

„Ova dionica predstavlja vitalni korak u razvoju crnogorske infrastrukture, obećavajući unapređenje saobraćajne mreže i regionalne povezanosti. Putni pravac Beograd – Južni Jadran predstavlja krak Trans-evropske magistrale (TEM) koji na području Crne Gore povezuje osnovni pravac TEM-a (od Gdanjska do Atine i Istanbula) sa Jadranskim morem. Auto-put Bar – Boljare je dio putnog pravca TEM kroz Crnu Goru“, navodi se u saopštenju Monteputa i Vlade.

Kako je saopšteno, do sada su urađeni idejni projekat auto-puta za dionicu Mateševo – Andrijevica i idejno rješenje auto-puta za dionicu Andrijevica – Berane – Boljare.

„Urađenu dokumentaciju investitor će izabranom projektantu staviti na raspolaganje pri izradi idejnog projekta. Idejni projekat predstavlja dalju razradu idejnog rješenja uz uvažavanje zahtjeva i komentara i preporuka Komisije za reviziju“, objašnjeno je.

Pristup projektovanju treba da bude multidisciplinaran uz sagledavanje svih ekonomskih, prostornih, ekoloških i drugih posljedica izgradnje.

Prioritet je integracija modernih tehnologija i sistema koji su kompatibilni sa već izgrađenim dijelom auto-puta Smokovac – Mateševo.

„Na ovaj način će se obezbijediti da se subjekat održavanja i upravljanja auto-putem ne suočava sa problemima koji bi nastali kao posljedica izgradnje različito projektovanih i nekompatibilnih sistema sa istom funkcijom“, navodi se u saopštenju.